Samarbejdsbetingelser


Disse samarbejdsbetingelser gælder for enhver form for juridisk rådgivning, der udføres af Advokat Mohr efter den 1. oktober 2019.

Opgave og pris skæres til fra start

Når jeg påtager mig en opgave for dig, vil du modtage en mail fra mig, hvor jeg beskriver, hvordan jeg har forstået opgaven, hvilken leverance du kan forvente og inden for hvilken tidsfrist. Jeg vil også give et bud på, hvad det vil koste for dig.

Prisen for mit arbejde fastsættes med udgangspunkt i den tid jeg forventer at bruge på sagen. Jeg tager dog også hensyn til sagens karakter og de økonomiske værdier og interesser, der er i sagen.

Hvis opgaven undervejs ændrer karakter eller omfang, vil jeg orientere dig om de ændrede forudsætninger, og om det medfører øgede omkostninger for dig.

Mit salær opkræves efter faktura med en betalingsfrist på 8 dage.

Du kan træde tilbage fra vores samarbejde uden omkostninger frem til det tidspunkt, hvor du har bekræftet, at jeg skal gå i gang med arbejdet, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. Hvis du fortryder vores aftale efter at jeg er gået i gang med arbejdet, vil du blive opkrævet et beløb svarende til den tid jeg har brugt på arbejdet.

Min timepris er 2.200 kr. (inkl. moms). Jeg tilbyder faste priser for hushandler, testamenter, ægtepagter mv.

Ingen interessekonflikter

Inden jeg takker ja til en opgave for dig, undersøger jeg mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis der er risiko for, at en interessekonflikt opstår, henviser jeg dig til en anden advokat.

Hvis jeg påtager mig din sag, kan du stole på, at jeg ikke varetager interesser, der strider imod dine interesser i den pågældende sag.

Fuld fortrolighed

Når du samarbejder med mig, kan du vide dig sikker på, at jeg behandler dine oplysninger sikkert og fortroligt. Min tavshedspligt er uden tidsbegrænsning.

Hvidvaskloven

I sager omfattet af hvidvaskloven (fx hushandler og registrering af virksomheder) er jeg forpligtet til at sikre mig din identitet, og jeg vil derfor bede dig om at forevise legitimation.

Persondata

Som led i mit arbejde for dig vil jeg modtage personoplysninger fra dig, fx legitimation som nævnt ovenfor. Personoplysningerne opbevares fortroligt og sikkert hos mig i overensstemmelse med persondataforordningen.

Opbevaring af sager

Alle sager opbevares som hovedregel i fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil dog altid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.

Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og bliver indsat på særskilte klientkonti i Spar Nord.

Renter, der løber på klientmidler, tilfalder klienten.

Ophavsret

Ophavsretten til det skriftlige materiale, som Advokat Mohr udfærdiger og udleverer til klienten som led i opgaveløsningen, tilhører Advokat Mohr.

Ansvarsbegrænsning

Advokat Mohr er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret omfatter alene direkte tab. Følgeskader og enhver form for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, er således ikke er omfattet af Advokat Mohrs ansvar.

Forsikring

Advokat Mohr har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos ADIS A/S i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

Advokat Mohrs ansvar er begrænset til dækningssummen i virksomhedens ansvarsforsikring.

Advokat Mohr hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som Advokat Mohr har henvist kunden til, ligesom Advokat Mohr ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokat Mohr efter aftale med dig har overladt dele af opgaven til.

God advokatskik

Advokat Mohr er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, retsplejelovens § 126 om god advokatskik og de advokatetiske regler. Du kan klage over advokaters salærer og adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Lovvalg og værneting

Advokat Mohrs rådgivning og disse samarbejdsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der udspringer af Advokats Mohrs rådgivning, kan alene indbringes for danske domstole.