Cookies og privatlivspolitik


INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF PERSONDATA

Til brug for virksomhedens rådgivning af klienter modtager og indsamler virksomheden forskellige oplysninger fra klienter, myndigheder, modparter og deres rådgivere m.fl. Det kan både være almindelige personoplysninger som navn og cpr.nr., og det kan være følsomme personoplysninger om fx familieforhold, privatøkonomi mv.

Advokat Sine Marie Mohr, cvr.nr. 37861359, Nørregade 28, st., 5800 Nyborg, er dataansvarlig for oplysninger, som indsamles til brug for virksomhedens rådgivning af klienter.

Formålet med behandlingen af de oplysninger, vi indsamler og modtager, er at rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i.

Hjemlen til at indsamle oplysninger afhænger af opgavens og oplysningens karakter. Som oftest vil indsamlingen have hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (strafbare forhold). Når vi behandler cpr-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. I sager, der er omfattet af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

Efter databeskyttelsesforordningen har du ret til:
· at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
· at få urigtige oplysninger rettet
· i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
· at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt i visse tilfælde at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

COOKIES

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer, der gør det muligt at genkende dit IT-udstyr næste gang, du besøger en hjemmeside.

På advokatmohr.dk anvender vi cookies i forbindelse med den almindelige drift af hjemmesiden, til udarbejdelse af statistik til forbedring af hjemmesidens udseende og brugeroplevelse og til markedsføring.

Når du besøger hjemmesiden første gang vil du blive bedt om at enten at acceptere eller frabede dig brugen af cookies. Hvis du frabeder dig brugen af cookies, vil der alene blive anvendt cookies, som er nødvendige for hjemmesidens funktion og til at huske dit valg. Der kan være funktioner på hjemmesiden, som ikke fungerer korrekt, når du frabeder dig cookies.

Du kan slette eller slå cookies fra i din browser. Du kan finde vejledning herom hos udbyderen af din browser, fx Google Chrome eller Safari.